Kushtet e Ofrimit te Sherbimit ne Shqiperi

Identifikimi i Ofruesit

Cogent Albania Sh.p.k
Rruga “Abidi Toptani”
Torre Drin, Kt.3, Ap. 32/1
Tirana – Albania

Informacion ne lidhje me Cogent

Cogent Communications (NASDAQ: CCOI) eshte nje shoqeri nderkombetare Tier 1 ne ofrimin e sherbimit te Internetit. Operuesi Cogent me ane te gjithe rrjeteve IP me fibra optike backbone siguron sherbime IP ne 235 tregje nderkombetare. Cogent operon sistemin AS174, nje sistem historik dhe autonom i sherbimit te internetit dhe rrjeti i Cogent eshte i lidhur ne menyre te drejteperdrejte me me shume se 8.098 rrjete te tjera ne te gjithe boten.

Informacion mbi ofrimin e sherbimeve te komunikimeve elektronike te vlefshme per publikun Produktet dhe Sherbimet e Ofruara

Cogent ofron per publikun sherbimet e komunikimeve elektronike si me poshte:

Akses i Dedikuar Interneti: internet me shpejtesi simetrike te larte dhe sherbim akses te dedikuar internet te plote, i cili do tju ofrohet bizneseve tradicionale, dhe do te shperndahet ne "On-Net" te vendosur ne ndertesa te perzgjedhura (ju lutem lexoni me poshte) ose "Off-Net" per klientet qe jane te lidhur me rrjetin tone kryesisht me ane te linjave te sherbimit te aksesimit te ofruar nga operuesit lokal.

Tranzit IP (IP Transit): internet me shpejtesi simetrike te larte dhe sherbim akses te dedikuar interneti te plote, i cili do t'ju ofrohet bizneseve Net Centric, dhe do shperndahet ne "On-Net" te vendosur ne ndertesa te perzgjedhura (ju lutem lexoni me poshte) ose "Off-Net" per klientet qe jane te lidhur me rrjetin tone kryesisht me ane te linjave te sherbimit te aksesimit te ofruar nga operuesit lokal.

Ethernet nga Pika ne Pike (Ethernet Point-to-Point): internet me shpejtesi simetrike te larte dhe sherbim akses te dedikuar interneti te plote, i cili ofrohet ne nivel kombetar dhe nderkombetar, dhe do te shperndahet "On-Net" te vendosur ne ndertesa te perzgjedhura (ju lutem lexoni me poshte) ose "Off-Net" per klientet qe jane te lidhur me rrjetin tone kryesisht me ane te linjave te sherbimit te aksesimit te ofruar nga operuesit lokal.

Ndertesat On-Net ne Shqiperi te Cogent perfshijne:

Percakto ne harte keto ndertesa te ofrimit te sherbimit >>

Historiku:

   CNDC: Qendra Neutrale e Transportimit te te Dhenave

Tarifat Standarte *

Akses i Dedikuar Interneti: Port Fast Ethernet, shpejtesia e lidhjes 100 Mbps, kontrate me kohezgjatje 1 vjecare: Tarifa e Instalimit 1.000€, Tarifa Mujore e Sherbimit 600€, plus dhe local loop sic eshte kerkuar

Tranzit IP (IP Transit): Port Fast Ethernet, shpejtesia e lidhjes 100 Mbps, kontrate me kohezgjatje 1 vjecare: Tarifa e Instalimit 350€, Tarifa Mujore e Sherbimit 385€, plus dhe local loop sic eshte kerkuar

Ethernet nga Pika ne Pike (Ethernet Point to Point): Link Fast Ethernet, shpejtesia e lidhjes 100 Mbps, kontrate me kohezgjatje 1 vjecare: Tarifa e Instalimit 1.500€, Tarifa Mujore e Sherbimit 320€, plus dhe local loop sic eshte kerkuar

* Me ane te nje kerkese mund te vihen ne dispozicion nivele te tjera te gjeresise se bandes (bandwidth) dhe kohezgjatje te tjera te kontrates

Tarifat Standarte *

Shërbimi Telekomunikacionit

shpejtesia e lidhjes

kontrate me kohezgjatje

Tarifa e Instalimit

Tarifa Mujore e Sherbimit

Akses i Dedikuar Interneti

100 Mbps

1 vjecare

1.000€

600€, plus dhe local loop sic eshte kerkuar

Tranzit IP (IP Transit)

100 Mbps

1 vjecare

350€

385€, plus dhe local loop sic eshte kerkuar

Ethernet nga Pika ne Pike (Ethernet Point to Point)

100 Mbps

1 vjecare

1.500€

320€, plus dhe local loop sic eshte kerkuar

* Me ane te nje kerkese mund te vihen ne dispozicion nivele te tjera te gjeresise se bandes (bandwidth) dhe kohezgjatje te tjera te kontrates

Informacionet e Kontaktit ne Shqiperi

Kerkesat per Shitje +34 91 102 2527
Sherbimi per Klientin Hotline: +49 69 2998 9696
Fax: +49 69 2998 9666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Testi i shpejtesise se Gjeresise se Bandes (Bandwidth)

Në bazë të nenit 6, pika J e Rregullores Nr.37, datë 27.10.2015 Mbi masat teknike dhe organizative për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin e rrjeteve dhe / ose shërbimeve të komunikimeve elektronike:

RAPORTIMI I INCIDENTIT TË SIGURISË: Nuk ka asgjë për të raportuar.

RRJETI PËRFORMANCË: Për të monitoruar gjendjen e rrjetit aktual, ju lutemi vizitoni status.cogentco.com.

RAPORTI DËGJIMIN E SIGURISË NGA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SHKARKIMI I RAPORTIT JU SHKRUANI NË: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

POLITIKA E PRANUESHME PËR USHTRIM: http://cogentco.com/en/acceptable-use-policy